Skip to main content

Kvalitetsarbete

En säker och effektiv laboratoriediagnostik verksamhet är en avgörande komponent för Svenska drogtester ABs kvalitetsarbete. Vi arbetar därför med internationellt etablerade kvalitetsverktyg som möjliggör struktur men även uppföljning och utveckling av ett högkvalitativt kliniskt laboratorium. Verksamheten  omfattas av en rad kvalitetsstandarder.

Kvalitetspolicy

Vår policy är att tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster inom drogtester och drogtestning med optimal kvalitet samt kompetens och servicegrad som ett effektivt stöd till öppenvården och kommuner samt övriga kunder. Målet för kvalitetsledningssystemet är att förverkliga Svenska Drogtester ABs kvalitetspolicy.

En vit plastförpackning med svenska drogtester ABs logotyp på.
Kit som används för drogtestning, som innehåller olika stickor där olika substanser kan testas.

Detta uppnås genom:

 • Att vi åtar oss att följa de kvalitetskrav som ställs på oss av tillsynsmyndigheter och uppdragsgivare samt krav från lagar.
 • Det åligger varje enskild befattningshavare att sätta sig in i kvalitetsledningssystemet samt att följa och tillämpa detta. All personal har tillgång till all dokumentation som beskriver kvalitetsledningssystemet och alla relevanta metoder och procedurer.
 • För att upprätthålla optimal diagnostisk kvalitet med hjälp av spårbar kalibrering och kontinuerlig uppföljning samt deltagande i nationella och internationella kvalitetskontrollprogram.
 • Att kontinuerligt utvärdera samt vid behov revidera de diagnostiska rutinerna så att en adekvat specificitet och sensitivitet upprätthålls.
 • Kontinuerligt utvärdera och vid behov revidera framställningsprocedurer av egentillverkade produkter för att säkerställa den bästa möjliga kvalitén.
 • Att kontinuerligt kompetensutveckla personalen.
 • Följa den vetenskapliga utvecklingen.
 • Upprätthålla en god serviceanda hos varje medarbetare i umgänget med uppdragsgivarna.
 • Vi har rutiner för hantering av avvikelser och klagomål utan onödigt dröjsmål.
 • Kontrollorganet och all intern och extern personal i dess tjänst, ska utföra sitt arbete opartiskt.

Kvaliten

Kvalitet ska ständigt utvecklas och förbättras och verksamheten ska uppfylla kundens behov och vara ett kostnads- och resurseffektivt stöd till kunden. Ledningen beslutar om policys, mål och resurser samt utvärderar ledningssystemet. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar med verktygen:

 • Strukturerad avvikelsehantering
 • Intern kontroll
 • Revision
 • Risk- och konsekvensanalys

Alla anställda ska tillämpa policys och rutiner i det dagliga arbetet och ansvaret för att det enskilda arbetet bedrivs patientsäkert för att optimal kvalitet ligger hos varje medarbetare.

En vit och grön förpackning med svenska drogtester ABs logotyp på.
En person med lila skyddshandske antecknar i en tabell på ett bord där flera provrör, samt en mugg med ett urprov syns.

Kvalitetsarbete

Produkterna som Svenska Drogtester AB handlar är ISO9001, ISO13485 och MHRA certifierade.
Kvalitetsarbete kring produkterna följs upp kontinuerlig när vi får en leverans av produkter skickas slumpmässigt valda produkter till vårt laboratorium för att bekräfta tillförlitligheten och kvalitén på produkterna.