Kvalitetsarbete

En säker och effektiv laboratoriediagnostik verksamhet är en avgörande komponent för Svenska drog tester AB. Vi arbetar därför med internationellt etablerade kvalitetsverktyg som möjliggör struktur, uppföljning och utveckling av ett högkvalitativt kliniskt laboratorium samt screening. Verksamheten omfattas av en rad kvalitetsstandarder.

Kvalitetspolicy

Vår policy är att tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster inom drog screening och kontrollverksamhet med optimal kvalitet, kompetens och servicegrad som ett effektivt stöd till öppenvården, kommuner samt övriga kunder. Målet för kvalitetsledningssystemet är att förverkliga Svenska drog tester ABs kvalitetspolicy.

Detta uppnås genom:

 • Att vi åtar oss att följa de kvalitetskrav, som ställs på oss av tillsynsmyndigheter och uppdragsgivare samt krav från lagar.
 • Det åligger varje enskild befattningshavare att sätta sig in i kvalitetsledningssystemet samt att följa och tillämpa detta. All personal har tillgång till all dokumentation som beskriver kvalitetsledningssystemet och alla relevanta metoder och procedurer.
 • Att upprätthålla optimal diagnostisk kvalitet med hjälp av spårbar kalibrering och kontinuerlig uppföljning samt deltagande i nationella och internationella kvalitetskontrollprogram.
 • Att kontinuerligt utvärdera, samt vid behov revidera de diagnostiska rutinerna, så att en adekvat specificitet och sensitivitet upprätthålls.
 • Att kontinuerligt utvärdera, samt vid behov revidera framställningsprocedurer av egentillverkade produkter, för att säkerställa att bästa möjliga kvalité.
 • Att kontinuerligt kompetensutveckla personalen.
 • Att följa den vetenskapliga utvecklingen.
 • Att upprätthålla en god serviceanda hos varje medarbetare i umgänget med uppdragsgivarna.
 • Att vi har rutiner för hantering av avvikelser och klagomål utan onödigt dröjsmål.
 • Att kontrollorganet och all intern och extern personal i dess tjänst, ska utföra sitt arbete opartiskt.

Kvalitet ska ständigt utvecklas och förbättras. Verksamheten ska uppfylla kundens behov och vara ett kostnads- och resurseffektivt stöd till kunden. Ledningen beslutar om policys, mål och resurser samt utvärderar ledningssystemet. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar med verktygen:

 • Strukturerad avvikelsehantering
 • Intern kontroll
 • Revision
 • Risk- och konsekvensanalys

Alla anställda ska tillämpa policys och rutiner i det dagliga arbetet. Ansvaret för att det enskilda arbetet bedrivs patientsäkert och med optimal kvalitet ligger hos varje medarbetare.

Kvalitetssäkring

Produkterna som Svenska drog tester AB handlar är ISO9001, ISO13485 och MHRA certifierade.
Kvalitetsarbetet kring produkterna följs upp kontinuerlig. Då vi får en leverans av produkter skickas slumpmässigt valda produkter till vårt laboratorium för att bekräfta tillförlitligheten och kvalitén på produkterna.