Skip to main content

En drogfri arbetsplats.

Slumpmässiga alkohol och drogtester – Vi kvalitetssäkrar din arbetsplats.

Vi skapar en trygg arbetsplats.

Vill ni ha hjälp med att förebygga och förhindra alkohol och drogmissbruk på arbetsplatsen?

Vi hjälper er med hela kedjan från provtagning till rehabilitering

En kvinna i vit jacka skakar hand med en man i två skjorta.

Nyanställningstester

Vissa yrken eller arbetsplatser kräver ett drogtest innan en nyanställd kan påbörja sitt arbete. Drogtestet kan göras i samband med en övergripande hälsoundersökning eller som enskilt test. Vi kan genomföra ett drogtest med urin, saliv eller blod men rekommendationen är ett urinprov.

Fyra brandmän står framför en brinnande plats bredvid sin brandbil. En av brandmännen har inte sin hjälm på sig, övriga tre har det.

Incidentsberedskap

Tjänsten innebär en beredskap att vid olycka/tillbud eller misstanke genomföra alkohol- och drogtest på berörd personal dygnet runt alla dagar året om med inställelsetid inom 6 timmar. Incidentberedskap är ett effektivt verktyg vid olyckor eller allvarliga tillbud där det inte kan uteslutas att medarbetarens beteende eller agerande kan ha bidragit till olyckan.

En personer håller i en mugg med urin och använder en teststicka för att genomföra ett drogtest

Alkohol- & drogpolicy

En etablerad alkohol och drogpolicy ska verka som ett förebyggande verktyg som har trygghet och sundhet som utgångspunkt och ska säkra att medarbetaren hjälps på rätt väg. Verksamheten visar, med en effektiv och uppdaterad drogpolicy och handlingsplan, att det aktivt tas del av den samfundsmässiga och sundhetsmässiga uppgiften.

En läkare i vit rock med vita skyddshandskar håller i en mugg med ett urinprov.

Alkohol- & drogtester

Svenska Drogtester AB erbjuder ett helhetskoncept för oannonserade slumpmässiga alkohol- och drogtester. Testerna genomförs på arbetsplatsen och anpassas till verksamheten vilket innebär att tester kan genomföras i hela landet, dygnet runt, årets alla dagar. Drogtest genomförs via saliv- eller urinprov och alkoholutandningsprov via alkometer.

Arbetsplatstester

Svenska Drogtester AB erbjuder metoder och helhetslösningar för att motverka alkohol och drogmissbruk på arbetsplatser – målet är att skapa säkrare arbetsmiljö för anställda på arbetsplatsen. Metodens effektivitet påverkas naturligtvis av hur stor andel av de anställda som testas, hur ofta, och hur vanligt bruket av alkohol och droger är i gruppen. Slumpmässiga alkohol- och drogtester har liksom nyanställningstester ett signalvärde.

Svenska Drogtester AB vill verka för att en god arbetsmiljö upprätthålls inom samtliga delar av din verksamheten. All personal har rätt till en trygg arbetsplats likväl som att alla har rätt till en trygg livssituation på arbetsplatsen.

Vi är ett av Sveriges ledande bolag inom drogtestning och ser en ökning av kundernas efterfrågan på slumpmässiga drogtester med hela 75 procent i jämförelse med förra året. Bakom den här utvecklingen finns ett allt större missbruk av cannabis och beroendeframkallande läkemedel. Svenska Drogtester ger arbetsgivare möjligheten att tidigt upptäcka och motverka missbruk på arbetsplatsen genom framförallt slumpmässig drogtestning. Detta syftar till att stärka upp organisationens kunskaper och göra riskbruk- och beroendefrågor till en naturlig del av hälsa, miljö och säkerhetsarbetet och på sikt sänka kostnaderna för produktionsbortfall.

En drogfri arbetsplats skyddar verksamheten och räddar liv!

Framtida företag måste aktivt och noggrant hantera alkohol- och drogfrågor på ett långsiktigt sätt för att skapa positiva resultat över tid. Detta gynnar både företaget och dess anställda.

Att bli certifierad som en Proaktiv Arbetsplats visar på HR-avdelningens värde för företaget och det samhällsansvar företaget tar för en hållbar utveckling.

Proaktiv arbetsplats

Slumpmässiga alkohol- och drogtester: urin, saliv eller blod?

Självklart hjälper vi er att välja en analysmetod anpassad för er verksamhet

Urin

Ikon som föreställer en mugg med urin

Urin drogtest är testet som visar längsta spårtiden och historiken för vad en medarbetare brukat under längre tid och hur djupgående missbruket är. Urinprov är en traditionell och säker metod som även Polismyndigheten använder. När man utför ett drogtest så är spårtiden ytterst viktig vid utredning av missbruket.

Saliv

Ikon som föreställer en mun och en svab

Saliv drogtest är väldigt säkert test, det går snabbt och effektivt och riskerar inte uppfattas integritetskränkande. Provet är effektivt vid slumpmässig drogtestning på arbetsplatser och ett pålitligt prov. Detta prov är utmärkt för företag som jobbar ute och inte har direkt tillgång till WC.

Blod

Ikon som föreställer en behållare med blod

Blod drogtest utförs antingen venöst eller kapillärt med ett stick i fingret. Analyser med blod ger inte lika lång spårtid som urin dock får man en mer precis och komplex resultat. Blodanalysen berättar mer precist om vad som kommit in i kroppen när.

Så här kommer man igång med arbetsplatstester

Följ dessa steg

1. Alkohol & drogpolicy

Svenska Drogtester AB jobbar som sparringpartner och sakkunnig konsult vid framtagandet av en legitim alkohol- och drogpolicy anpassad för er verksamhet.

2. Eventuell facklig förhandling

Vi har lång erfarenhet av förhandlingar med facket. Vi hjälper uppdragsgivaren med reglering och förhandling för att kunna genomföra arbetsplatstester.

3. Start av arbetsplatstester

Svenska Drogtester AB planerar med uppdragsgivaren för att säkerställa en problemfri schemaläggning. Ingen förutom ansvarig hos uppdragsgivaren informeras om besöket
– utifrån ett tillförlitlighetsperspektiv är detta extremt viktigt.

Om narkotika upptäcks

4. Utredning

Det första samtalet med medarbetaren efter ett positivt drogtest kan vara laddat och ha stor betydelse för utredningen och processen. Ju tidigare det sker – desto bättre är förutsättningarna för att ta sig ur sina drogproblem.

5. Rehabilitering

Om drogmissbruk bekräftats har vi behandlingsprogram där arbetsgivaren får en aktiv roll i behandlingen. Det är enligt vår erfarenhet en av de viktigaste framgångsfaktorerna för behandling av drogmissbruk.

Vill ni ha hjälp med att förebygga och förhindra alkohol- & drogmissbruk?

Slumpmässiga alkohol- & drogtester

Svenska Drogtester AB erbjuder en helhetslösning för alla sorters insatser så som slumpmässiga alkohol och drogtester för anställda och elever på gymnasieskolor, incidentberedskap, alkohol och drogpolicy, drogtester för nyanställning samt drogtester vid misstanke på arbetsplatser.

Slumpmässiga alkohol och drogtester förebygger och ger stöd för att motverka alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatser – målet är att skapa säkrare arbetsmiljö för alla anställda. Vi anser att alla företag bör ha en välgrundad alkohol- och drogpolicy. Tyvärr ser vi att många branscher och segment är eftersatta i det avseendet – samhället idag ser väsentligt annorlunda ut än för bara 10 år sedan och vikten proaktivitet inom detta område blir bara större och större.
I vissa fall har, eller utarbetar företag en policy på egen hand men oftast agerar Svenska Drogtester AB sparringpartner och sakkunnig konsult vid framtagandet av en alkohol och drogpolicy.

Metod

Metoden vi använder kallar vi STRIK och det står för Screening, Test, Resultat, Ingripande och Konsekvens. STRIK bygger på fem steg, som alla är lika viktiga, både enskilt och tillsammans. I de flesta fall är provlämnaren klar efter Screening, Test och Resultat men vid de tillfällen där vi måste gå vidare till Ingripande och Konsekvens dvs vid positiva resultat är vår interna erfarenhet och kunskap extra viktigt. Svenska Drogtester AB följer riktlinjerna EWDTS (European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing) i vår process STRIK. Vårt laboratorium följer alla riktlinjerna för att säkerställa en säker uppgiftshantering genom hela kedjan från provtagning till analys till resultat-utlämning. Vi tar också hänsyn till PUL samt Dataskyddsförordningen, GDPR, i hanteringen av känsliga uppgifter

Vi har utvecklat en unik modell som är individanpassat för varje uppdrag. Personalens integritet är alltid i fokus då vi alltid tar hänsyn till arbetsgivarens värdegrund samtidigt som vi följer rutinerna i vår modell. Kombinationen av vår modell och förståelse för företagets högt värderade värdegrund ger provlämnaren en naturlig samt trygg upplevelse vid drogtest.Slumpmässiga alkohol och drogtester syftar till att identifiera alkoholpåverkan eller drogintag på din arbetsplats. Slumpvisa drogtester har liksom ny anställningstester ett signalvärde. Enligt en rättviseprincip omfattas vanligtvis samtliga på arbetsplatsen så att ingen ska känna sig utpekad.

Metodens effektivitet påverkas naturligtvis av hur stor andel av de anställda som testas, hur ofta, och hur vanligt bruket av alkohol och droger är i gruppen. Drogtestning har störst möjlighet att upptäcka dem som regelbundet använder alkohol eller droger. Individuell slumpmässig drogtest i samband med rehabilitering syftar till att vara ett stöd att vid makt hålla alkohol och drogfrihet och att kontrollera att det uppsatta målet följs.

Sju kartor med piller av olika slag ligger uppradade på ett bord i oreda
En kvinna står framför ett stort anteckningsblock och talar framför en grupp andra människor.

Alkohol- och drogpolicy

Beställaren har oftast sin policy men Svenska Drogtester AB kan jobba som sparringpartner och sakkunnig konsult vid framtagandet av en legitim policy. I samband med projektstart av slumpmässiga alkohol och drogtester ser vi alltid över policyn. Våra ingripanden vid positiva testresultat harmoniserar alltid med beställarens policy. Det är därmed svårt att definiera utan att ha tagit del av, alternativt ha varit med och utarbeta policyn.

För oss är fokus att fånga och lösa själva missbruksproblemet. Det gör man på olika sätt, inte bara genom att avlägsna missbrukaren själv som många tror. Vi känner att det är ett viktigt ansvar att ge så bra förutsättningar som möjligt för läkande hos företagets högt värderade anställda, både som professionella och som medmänniskor.

De flesta verksamheter har i dag en politik för rökning och alkohol, men inte många har etablerat en bestämd drogpolicy. Dessvärre visar fler och fler undersökningar att antalet ”användare” på arbetsplatsen är stigande – både när det handlar om euforiserande droger, men också överförbrukning av mediciner, exempelvis bensodiazepiner.

En etablerad alkohol och drogpolicy ska verka som ett förebyggande verktyg som har trygghet och sundhet som utgångspunkt och ska säkra att medarbetaren hjälps på rätt väg. Verksamheten visar, med en effektiv och uppdaterad drogpolicy och handlingsplan, att det aktivt tas del av den samfundsmässiga och sundhetsmässiga uppgiften.

Öka säkerheten på arbetsplatsen

Svenska Drogtester AB vill verka för att en god arbetsmiljö upprätthålls inom samtliga delar av din verksamheten. All personal har rätt till en trygg arbetsplats likväl som att alla har rätt till en trygg livssituation på arbetsplatsen. Syftet med att ha en vattentät och etablerad alkohol och drogpolicy är för att förtydliga och klargöra förhållningssättet till alkohol och doger i arbetslivet. Samtlig personal på arbetsplatsen ska känna till vad ett risk-/missbruk är samt hur man ska agera vid sådan problematik.

 1. Minska sjukfrånvaron
 2. Öka effektiviteten och minska antalet fel
 3. Skapa trygghet och bättre trivsel i vardagen
 4. Bättre effektivitet i verksamheten
 5. Ett gott rykte hos kunderna
 6. Bättre kvalitét på produkterna och det utförda arbetet

Vi har många års erfarenhet av att etablera alkohol och drogpolicyn för verksamheter. Vi har tagits verksamhetens eget värdesätt och personalpolitik, samt anpassat handlingsplanerna efter redan existerande rutiner.

Varför ska man använda slumpmässiga drogtester?

Ett oannonserat slumpmässigt drogtest är mycket effektivt i förebyggande syfte tillsammans med en vattentät drogpolicy. Människor med missbruk ogärna erkänner ett aktivt missbruk så kan ett oannonserat drogtest vara räddningen för en anställd.

Men det ger även andra fördelar: 

 • Signalvärde
 • Stärker det preventiva arbetet
 • Minskar frånvaro och sjukskrivningar
 • Räddar liv från missbruk
 • Minskar olyckor
 • Upptäcker missbruket tidigare
 • Identifierar pågående droganvändande
 • Ökar säkerheten och kvalitetssäkrar arbetsplatsen

Hur många medarbetare rekommenderar ni att man drogtestar per år?

Standard i branschen är att drogtesta 25% av arbetsstyrkan. Detta är dock något som vi kommer överens om gemensamt. Vissa företag vill testa alla, andra färre. Vi anpassar oss efter er verksamhet och kommer med förslag och rekommendationer.

Varför ska man ha en tydlig alkohol- och drogpolicy?

Svenska Drogtester AB vill verka för att en god arbetsmiljö upprätthålls inom samtliga delar av kundens verksamhet. All personal har rätt till en trygg arbetsplats. Syftet med att ha en alkohol och drogpolicy är för att förtydliga förhållningssättet till alkohol och droger i arbetslivet. Samtlig personal på arbetsplatsen ska känna till vad ett risk-/missbruk är samt hur man ska agera vid sådan problematik. Med tydliga handlingsplaner ska anställda känna en trygghet med att det alltid finns vägledning i en alkohol- och drogpolicy.

Jobbar ni i hela Sverige?

 Idag åker vi ut till olika arbetsplatser i hela Sverige och gör slumpmässiga alkohol- och drogtester. Svenska Drogtester anpassar sig efter kundens arbetssätt och positionering. Vi drogtester personal som jobbar nattskift, dagskift och helger.

Varför ska företag utföra arbetsplatstester?

Arbetsplatstester förebygger och ger stöd för att motverka alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatser. Vi anser att alla företag bör ha en välgrundad alkohol- och drogpolicy.
Sverige står inför ett tydligt val idag, accepterar konsekvenserna som missbruk kan leda till eller så vi kontrollen. När vi väljer det sistnämnda kan vi bidra till en ofta livsavgörande förändring för våra medarbetare. Det stärker samtidigt organisationen, ledarskapet, resultatet och i slutändan vår position som företag.

Vi kan rädda liv tillsammans!

Två provrör i förgrunden på en bild med en suddig bakgrund som visar upp annan laboratorieutrustning

Unilabs & Svenska Drogtester AB

Tack vare ackrediterat laboratorium och ett omfattande sortiment, specialutbildad personal så har Svenska Drogtester i samarbete med Unilabs möjlighet att utföra verifierade droganalyser för urin, saliv och blod. Genom samarbetet med Unilabs får vi möjlighet till brett och omfattande sortiment av ackrediterade droganalyser, modern utrustning och specialiserad personal. Läkarna är MRO-utbildade vilket innebär en särskild utbildning för bedömning av analyssvar för droger. Säkerheten på analysen garanterar Svenska Drogtester tack vare att Unilabs är ackrediterat av Swedac enligt ISO/IEC 17025.

Laboratoriet är ackrediterat för arbetsplatsrelaterade droganalyser enligt EWDTS (European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing).

Du är ett klick ifrån att kvalitetssäkra din arbetsplats. Grattis!
 • Vi vägleder dig genom hela processen
Vill du ta direkt kontakt med oss, ring oss på: 010 1755 555
Du är ett klick ifrån att kvalitetssäkra din arbetsplats. Grattis!
 • Vi vägleder dig genom hela processen
Vill du ta direkt kontakt med oss, ring oss på : 010 1755 555