Skip to main content

Alkohol och drogpolicy

Ett förebyggande verktyg för alla arbetsplatser.

Alkohol och drogpolicy

Har din arbetsplats en stark och fungerande alkohol- och drogpolicy? Många företag har en etablerad policy för rökning och alkohol, men det är faktiskt inte många som har en tydlig drogpolicy. Missbruk blir vanligare för varje dag och många anställda både brukar och missbrukar droger i olika former. Det är något som vi på Svenska Drogtester AB vill förändra. Vi kan hjälpa dig att ta fram en tydlig policy, tack vare vår sakkunnighet inom området. Vi vet hur en bra alkohol- och drogpolicy bör vara utformad och vi hjälper gärna till, både som sparringpartner eller som konsulter.

När vi påbörjar ett projekt med slumpmässiga alkohol- och drogtester tillsammans med företag ser vi alltid över deras nuvarande drogpolicy som en del av arbetet. Om ett test kommer tillbaka positivt från en anställd gör vi ett ingripande i enlighet med vår metod STRIK. Vi gör det dessutom i samband med beställarens nuvarande drogpolicy. I och med detta är det såklart viktigt att vi redan på förhand är insatta i beställarens policy, så att vi kan genomföra vårt arbete baserat på den.

Vi arbetar alltid efter best practice när det kommer till drogpolicys. Vi baserar vårt arbete på noggrannhet, respekt, värdighet, integritet och proaktivitet. Vårt fokus ligger på att fånga upp och lösa missbruksproblem, genom att erbjuda stöd och rehabilitering. Vi fokuserar inte på att avlägsna de drabbade personerna från arbetsplatsen. Vi anser att det är viktigare att ge goda förutsättningar till arbetsplatsens högt värderade anställda. På så vis kan de istället komma ut ur sitt missbruk utan att känna sig förnedrade eller dåligt behandlade.

Varför är alkohol- och drogpolicy så viktigt?

Att ha en etablerad och tydlig drogpolicy på en arbetsplats är viktigt då det är ett förebyggande verktyg som hjälper anställda på rätt väg. Policyn visar dels företagets ställning till droger i allmänhet. Den visar dessutom att företaget aktivt arbetar för en säkrare arbetsplats där de anställda kan känna sig trygga med att hjälp finns att få om de behöver.

En man går igenom ett dokument och gör korrigeringar
En man kör en truck i lagermiljö.

Öka säkerheten på arbetsplatsen med alkohol- och drogpolicy

Vi som arbetar på Svenska Drogtester AB arbetar dagligen för att skapa en god arbetsmiljö hos företag över hela Norden. Vi anser att all personal har rätt till en trygg arbetsplats, så väl som en trygg livssituation på arbetsplatsen. Att ha en etablerad alkohol- och drogpolicy är viktigt då det dels klargör företagets förhållningssätt till alkohol och droger i arbetslivet. Men det är även viktigt för att de anställda ska veta vad en risk och ett missbruk är och hur man går tillväga för att ta itu med problematiken. Det finns flera saker som kan förbättras av att ha en tydlig drogpolicy, och en tydlig nolltolerans till alkohol och droger på arbetsplatsen.

Saker som kan förbättras med alkohol- och drogpolicy

  1. Sjukfrånvaron kan minskas
  2. Antalet fel minskas samtidigt som effektiviteten ökas
  3. Ökad trygghet och trivsel i vardagen på arbetsplatsen
  4. Ökad effektivitet inom hela verksamheten
  5. Bättre rykte externt
  6. Bättre kvalitet på arbetet och / eller produkterna

Trots detta finns det många arbetsplatser som menar att de själva inte är kvalificerade att ta fram en tydlig alkohol- och drogpolicy. Dels på grund av att de inte har tid, dels på grund av att de själva är sammanbundna med en viss politik. Om din verksamhet känner igen sig i detta kan ni alltid kontakta oss på Svenska Drogtester AB. Vi har lång erfarenhet av att ta fram etablerade alkohol- och drogpolicyer till företag. Vi är sakkunniga och kan ta fram ett material som grundar sig i era egna värderingar och personalpolitik, samtidigt som det följer de riktlinjer som en policy av detta slag bör göra.

Vad är ett riskbruk och vad är ett missbruk?

Statistiken visar att 9 av 10 vuxna människor dricker alkohol idag i Sverige. Av dessa beräknas hela 700 000 människor ha ett så kallat riskbruk. Det innebär en alkoholkonsumtion som sker i så pass stor omfattning att de riskerar att ta skada eller hamna i missbruk. Ett riskbruk definieras exakt som:

  • Högkonsumtion (om du som man dricker mer än 14, eller du som kvinna dricker mer än 9 standardglas* per vecka)
  • Intensivkonsumtion (om du som man dricker mer än 4, eller du som kvinna dricker mer än 3 standardglas* per tillfälle)
  • Lägre konsumtion (vid exempelvis graviditet eller i samband med medicinering eller bilkörning)

* Ett “standardglas” innehåller 12 g alkohol som exempelvis finns i 50 cl folköl, 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller 4 cl sprit.

(Källa: Ulf Rydberg, professor och överläkare vid Huddinge Sjukhus)

Ett riskbruk kan dock lätt övergå i ett missbruk. Detta sker när konsumtionen av alkohol eller droger börjar påverka personens sociala liv negativt, till exempel deras relation med familj och vänner. Riskbruket kan dessutom övergå till missbruk när risken för fysisk skada till följd av bruket uppstår. Att missbruka alkohol eller droger behöver inte betyda att man är beroende av substanserna. Missbruk leder dock väldigt ofta till beroenden. Om ett beroende skapas är det väldigt svårt för individen att själva styra sina impulser, och missbruket blir bara värre och värre.

Vems ansvar är det?

Individens

Som medarbetare är man alltid ansvarig för sitt eget uppträdande och sina handlingar. Man har ett ansvar för att se efter sin egen hälsa, och man har alltid ett ansvar för att försöka ta sig ur sitt eget missbruk. Om man som medarbetare befinner sig på rehabilitering har man såklart ett ansvar att medverka aktivt och göra sin del för att lyckas bli fri från missbruket. Har man dessutom blivit hemskickad eller skickad på rehabilitering till följd av missbruk bör man veta om att man i regel inte har rätt till lön. Detta är ytterligare något man själv behöver ansvara för.

Kollegornas

Även om det inte är ditt direkta ansvar som medarbetare att ta hand om en kollega med ett missbruk, har du ett moraliskt ansvar att försöka hjälpa till och stötta i den mån man kan. Det är alltid bättre att försöka belysa eventuella kollegors missbruk genom att underrätta arbetsgivaren, istället för att försöka dölja dem. Att inte berätta eller att hjälpa en kollega att dölja sitt missbruk förskjuter kollegans möjlighet att få hjälp.

Arbetsledarens

Om du som arbetsledare påträffar en medarbetare med ett missbruk är det din skyldighet att underrätta arbetsgivaren. Samma sak gäller om du misstänker att någon av dina medarbetare har ett pågående missbruk. På så vis kan en lämplig behandlingsplan utformas, och den drabbade kollegan kan snabbare få den hjälpen som hen behöver.

Arbetsgivaren

Som arbetsgivare har du ett stort ansvar när det kommer till missbruk hos dina anställda. Om du påträffar en anställd som är påverkad av substanser eller alkohol på jobbet har du en saklig grund för att säga upp denna. Om missbruket däremot är av sjukdomskaraktär (ett uttalad beroende) behöver du göra en utredning. Detta på grund av att den anställda i detta fall har rätt till rehabilitering. Arbetsgivaren ansvarar dessutom för att dokumentera fallet, informera fackliga organisationer eller andra inblandade samt se till att åtgärderna tas. All kontakta rörande den anställde, kontoret, företagshälsovården och den fackliga organisationen är sekretessbelagd.

Här kan du få råd och stöd

Om du misstänker att en kollega på din arbetsplats missbrukar alkohol eller droger har du en skyldighet att rapportera detta till din närmaste chef eller arbetsledare. Missbruk på arbetsplatsen är förbjudet, och det riskerar inte bara individen, utan även tryggheten på hela arbetsplatsen. Om du misstänker att du själv har ett riskbruk, eller ett ohälsosamt förhållande till alkohol eller droger, kan du vända dig till din närmaste chef. Din arbetsgivare kan ge dig stöd och erbjuda tid för samtalskontakt eller rehabilitering.