Skip to main content

Alkohol och drogpolicy

Alkohol och drogpolicy ska verka som ett förebyggande verktyg

Alkohol och drogpolicy

Alkohol och drogpolicy, Beställaren har oftast sin policy men Svenska Drogtester AB kan jobba som sparringpartner och sakkunnig konsult vid framtagandet av en legitim policy. I samband med projektstart av slumpmässiga alkohol och drogtester ser vi alltid över policyn. Våra ingripanden vid positiva testresultat harmoniserar alltid med beställarens policy. Det är därmed svårt att definiera utan att ha tagit del av, alternativt ha varit med och utarbeta policyn.

Dock bygger vår best-practice på noggrannhet, respekt, värdighet, integritet och proaktivitet och det speglas i hur vi hanterar våra ingripanden. För oss är fokus att fånga och lösa själva missbruksproblemet. Det gör man på olika sätt, inte bara genom att avlägsna missbrukaren själv som många tror. Vi känner att det är ett viktigt ansvar att ge så bra förutsättningar som möjligt för läkande hos företagets högt värderade anställda, både som professionella och som medmänniskor.

De flesta verksamheter har i dag en politik för rökning och alkohol, men inte många har etablerat en bestämd drogpolicy. Dessvärre visar fler och fler undersökningar att antalet ”användare” på arbetsplatsen är stigande – både när det handlar om euforiserande droger, men också överförbrukning av mediciner, exempelvis bensodiazepiner.

En etablerad alkohol och drogpolicy ska verka som ett förebyggande verktyg som har trygghet och sundhet som utgångspunkt och ska säkra att medarbetaren hjälps på rätt väg. Verksamheten visar, med en effektiv och uppdaterad drogpolicy och handlingsplan, att det aktivt tas del av den samfundsmässiga och sundhetsmässiga uppgiften.

Alkohol och drogpolicy
alkohol och drogpolicy

Öka säkerheten på arbetsplatsen

Svenska Drogtester AB vill verka för att en god arbetsmiljö upprätthålls inom samtliga delar av din verksamheten. All personal har rätt till en trygg arbetsplats likväl som att alla har rätt till en trygg livssituation på arbetsplatsen. Syftet med att ha en vattentät och etablerad alkohol och drogpolicy är för att förtydliga och klargöra förhållningssättet till alkohol och doger i arbetslivet. Samtlig personal på arbetsplatsen ska känna till vad ett risk-/missbruk är samt hur man ska agera vid sådan problematik.

  1. Minska sjukfrånvaron
  2. Öka effektiviteten och minska antalet fel
  3. Skapa trygghet och bättre trivsel i vardagen
  4. Bättre effektivitet i verksamheten
  5. Ett gott rykte hos kunderna
  6. Bättre kvalitét på produkterna och det utförda arbetet

Många verksamheter menar att de själva inte är rustade att arbeta fram en etablerad alkohol och drogpolicy, dels på grund av tidsfaktorn samt de många olika aspekter som är sammanbundna med en politik. Vi har under många år gjort alkohol och drogpolicyn för verksamheter, där det tagits utgångpunkt i verksamhetens eget värdesätt och personalpolitik, samt anpassat handlingsplanerna efter redan existerande rutiner.

Vad är ett risk/missbruk?

Nio av tio vuxna dricker alkohol i Sverige. Trots att de allra flesta dricker måttligt och kan kontrollera sin konsumtion beräknas ändå ca 700 000 svenskar ha ett riskbruk, dvs. dricka i sådan omfattning eller på ett sådant sätt att de riskerar att ta skada. Riskbruk definieras mer exakt som:

Högkonsumtion (om jag som man dricker mer än 14 och som kvinna mer än 9 standardglas* per vecka)
Intensivkonsumtion (om jag som man dricker mer än 4 och som kvinna mer än 3 standarglas* per tillfälle)
Lägre konsumtion vid exempelvis graviditet, i samband med medicinering eller vid bilkörning.

*Ett ”standardglas” innehåller 12 gram alkohol. Detta finns i till exempel 50 cl folköl, 33 cl starköl, 12-15 cl vin, 4 cl sprit.
(Källa: Ulf Rydberg, professor och överläkare vid Huddinge sjukhus)

Ett riskbruk övergår i ett missbruk då en individs konsumtion av alkohol eller droger inverkar negativt på dennes sociala liv, såsom familj vänner och arbete men även om risk för fysisk skada uppkommer. Det är möjligt att missbruka utan att vara beroende, långvarigt missbruk leder dock ofta till ett beroende. En individ som missbukar och har blivit beroende av alkohol eller droger kan inte längre själv styra över intaget av den beroendeframkallande substansen.

Vems ansvar?

Individens – Varje medarbetare är själv ansvarig för sitt uppträdande och sina handlingar. Man har alltid ett ansvar för sin egen hälsa och ett ansvar för att försöka bli fri från sitt missbruk. Medarbetare som är under behandling eller rehabilitering har en skyldighet att aktivt medverka. Medarbetare som skickas hem på grund av påverkan av alkohol eller droger har oftast inte rätt till lön.

Kollegornas – Som arbetskamrat har man ett moraliskt ansvar att hjälpa och stötta en kollega som lider av ett missbruk. Att hjälpa en kollega att försöka dölja ett missbruk gynnar inte kollegan utan förskjuter istället dennes möjlighet att få hjälp. Om någon påträffas påverkad på arbetsplatsen ska arbetsledare och kontoret alltid underrättas.

Arbetsledarens – Vid ett misstänkt missbruk ska arbetsledaren alltid underrätta kontoret så att lämplig behandlingsplan kan utformas.

Arbetsgivarens – Att vara påverkad på arbetet är förbjudet och innebär saklig grund för uppsägning. Om missbruket är av sjukdomskaraktär, dvs. ett uttalat beroende av alkohol eller droger ska en rehabiliteringsutredning göras. Arbetsgivaren ansvarar för att dokumentera samt informera facklig organisation om de åtgärder som vidtas. I kontakten mellan den anställde, kontoret, företagshälsovård och facklig organisation råder sekretess.

Här kan du få råd eller stöd

Om du misstänker att en kollega missbrukar droger eller alkohol måste du rapportera detta till din arbetsledare eller din närmaste chef. Att missbruka på arbetet är strikt förbjudet då det innebär att både medarbetares och medlems trygghet och hälsa riskeras.

Om du själv misstänker att du har ett ohälsosamt förhållningssätt till alkohol eller att du inte längre har kontroll över ditt intag av alkohol eller droger kan du vända dig till oss eller din närmaste chef som kan bidra med stöd och rehabilitering.