Slumpmässiga alkohol och drogtester

Svenska Drogtester AB erbjuder en helhetslösning för alla sorters insatser så som slumpmässiga alkohol och drogtester för anställda och elever på gymnasieskolor, incidentberedskap, alkohol och drogpolicy, drogtester för nyanställning samt drogtester vid misstanke på arbetsplatser.

Vi har utvecklat en unik modell som är individanpassat för varje uppdrag. Personalens integritet är alltid i fokus då vi alltid tar hänsyn till arbetsgivarens värdegrund samtidigt som vi följer rutinerna i vår modell. Kombinationen av vår modell och förståelse för företagets högt värderade värdegrund ger provlämnaren en naturlig samt trygg upplevelse vid drogtest.

Slumpmässiga alkohol och drogtester syftar till att identifiera alkoholpåverkan eller drogintag på din arbetsplats. Slumpvisa drogtester har liksom ny anställningstester ett signalvärde. Enligt en rättviseprincip omfattas vanligtvis samtliga på arbetsplatsen så att ingen ska känna sig utpekad.

Metodens effektivitet påverkas naturligtvis av hur stor andel av de anställda som testas, hur ofta, och hur vanligt bruket av alkohol och droger är i gruppen. Drogtestning har störst möjlighet att upptäcka dem som regelbundet använder alkohol eller droger. Individuell slumpmässig drogtest i samband med rehabilitering syftar till att vara ett stöd att vid makt hålla alkohol och drogfrihet och att kontrollera att det uppsatta målet följs.

Slumpmässiga alkohol och drogtester förebygger och ger stöd för att motverka alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatser – målet är att skapa säkrare arbetsmiljö för alla anställda. Vi anser att alla företag bör ha en välgrundad alkohol- och drogpolicy. Tyvärr ser vi att många branscher och segment är eftersatta i det avseendet – samhället idag ser väsentligt annorlunda ut än för bara 10 år sedan och vikten proaktivitet inom detta område blir bara större och större.

I vissa fall har, eller utarbetar företag en policy på egen hand men oftast agerar Svenska Drogtester AB sparringpartner och sakkunnig konsult vid framtagandet av en alkohol och drogpolicy.

Metod

Metoden vi använder kallar vi STRIK och det står för Screening, Test, Resultat, Ingripande och Konsekvens. STRIK bygger på fem steg, som alla är lika viktiga, både enskilt och tillsammans. I de flesta fall är provlämnaren klar efter Screening, Test och Resultat men vid de tillfällen där vi måste gå vidare till Ingripande och Konsekvens dvs vid positiva resultat är vår interna erfarenhet och kunskap extra viktigt.

Svenska Drogtester AB följer riktlinjerna EWDTS (European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing) i vår process STRIK. Vårt laboratorium följer alla riktlinjerna för att säkerställa en säker uppgiftshantering genom hela kedjan från provtagning till analys till resultat-utlämning. Vi tar också hänsyn till PUL samt Dataskyddsförordningen, GDPR, i hanteringen av känsliga uppgifter.

Svenska Drogtester AB erbjuder:

 • Alkohol & Drogpolicy
 • Slumpmässiga alkohol och drogtester för arbetsplats
 • Drogtest för körkort
 • Alkohol- och drogtest vid nyanställning
 • Incidentsberedskap
 • Utbildning för HR och chefer
 • Föreläsning och workshops
Slumpmässiga alkohol och drogtester

Onödigt höga kostnader

Den beräknade kostnaden för alkohol- och drogproblem kostar arbetsgivaren 3-4 % av den totala lönekostnaden inklusive sociala avgifter. Arbetsmiljöverket beräknar att två månaders sjukskrivning på grund av utbrändhet kostar arbetsgivaren närmare 400 000 kronor i bland annat produktionsbortfall. Och en sjukskrivning tenderar att bli längre än så. Samtidigt konstaterar karolinska institutet att sjuknärvaron sannolikt svarar för ännu större kostnader i termer av lägre produktivitet. Alkohol- och drogproblem leder oftast till sjukskrivningar, stress på arbetet och utbrändhet.

Utmaningen vi står inför

Varje företag i Sverige står inför ett tydligt val som arbetsgivare, antingen blundar vi och accepterar dem besvärliga konsekvenserna som missbruk kan leda till eller så vi kontroll över situationen. När vi väljer det sistnämnda kan vi bidra till en ofta livsavgörande förändring för våra medarbetare samtidigt som vi stärker organisationen, ledarskapet, resultatet och i slutändan vår position som företag.

 

Dålig probleminsikt

En person som har ont i ryggen full insikt i sin problematik och är alltid motiverat att söka hjälp. Om någon på arbetet frågar vad problemet är berättar personen gärna sitt problem. Men personer med Alkohol- och drogproblem i synnerhet saknar probleminsikt. Medarbetaren som tar droger eller dricker för mycket brukar nästan alltid förneka sitt beroende för sig själv men även för omgivningen att missbruket är ett problem. Mot denna bakgrund är det lätt att förstå att vi istället för en naturlig strävan hos individen att söka rätt hjälp ofta har en rörelse i rakt motsatt riktning.

Vad är lösningen?

Ofta agerade man först när problemet är både allvarligt och akut och ibland nästa försent då den stora skadan redan är verklighet. När Svenska Drogtester AB gjorde dem första slumpvisa drogtesterna insåg vi direkt att våra svenska arbetsgivare har ett avvaktande förhållningssätt då alkohol och drogproblem är oftast något väldigt känsligt.
Men verkligheten är idag något annat, om man som företag vill kvalitetssäkra arbetsplatsen och värna om dem anställdas välmående måste man ta tag i frågor som missbruk och vad det medför till företaget.

En vattentät och väl etablerad alkohol och drogpolicy

Alkohol och drogtester vid nyanställning

Slumpmässiga alkohol och drogtester

Incidentsberedskap

Utbildningar för att öka kunskapen inom området

Föreläsningar och workshops för dem anställda

 

Strukturella insatser

För att åstadkomma en förändring i organisationen krävs strukturella samt kraftfulla insatser speciellt i startfasen av arbetet, detta för att implementera metoderna, strukturerna och för att bibehålla fokuset på målet. Våra kundansvariga driver aktivt processen och sätter tillsammans med HR upp långsiktiga mål och aktivitetsplaner. Vi återkopplar regelbundet, vägleder och följer upp för att säkerställa att arbetsplatsen bibehåller sitt fokus.

10 tips för att hantera alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen

  1. Etablera en alkohol och drogpolicy, implementera den sedan i verksamheten.
  2. Uppmärksamma alkohol och drogpolicyn i medarbetarsamtalet.
  3. Gör en hälsoundersökning på arbetsplatsen.
  4. Utbildning och föreläsningar kring missbruksproblematik på arbetsplatsen.
  5. Våga att ingripa vid misstänksamt beteende.
  6. Våga fråga om alkoholvanor och ge stöd.
  7. Genomför slumpmässiga alkohol- och drogtest flera gånger per år.
  8. Riktlinjer för alkohol på jobbet.
  9. Var uppmärksam på användning av narkotika.
  10. Ta hjälp av företag som oss för att få stöd och åtgärder. Kvalitetssäkringen är en viktig aspekt för att få arbetsplatsen alkohol och drogfri, därför ska man anlita externa konsulter som oss.

När vi utför slumpvisa drogtester på arbetsplatser testar vi för:

THC = Cannabis
OPI = Opiater
AMP = Amfetamin
MET = Metamfetamin
BZO = Bensodiazepiner
COC = Kokain
BUP = Buprenorfin
MTD = Metadon

PCP = Fencyklidin
ETG = Alkohol
PRE = Pregbalin
LSD = Lysergsyradietylamid
Oxi = Oxidanter
pH = pH värde
PPX = Propoxifen
FYL = Fentanyl

KET = Ketamin
FYL = Fentanyl
TML = Tramadol
MDMA = Ecstasy
MOP = Opiater
OXY = Oxikodon
EDDP = Metadon metabolit
CRE = Kreatinin

Nyckelord:

Slumpmässiga alkohol och drogtester
Slumpvisa drogtester
Slumpmässiga drogtester
Narkotika fri skola
Säg nej till droger
Beställ drogtester
Drogmissbruk

Alkohol och drogprovtagning
Drogtestning
Slumpvisa alkohol och drogtester
Drogtester i arbetslivet
Narkotika
Drogtester
Alkoholmissbruk