Svenska Drogtester AB

Svenska Drogtester AB bildades 2017 i syfte att erbjuda de mest effektiva och prisvärda lösningarna för alkohol- och drogtester, både för offentlig och privat sektor. Sedan starten har vi levererat screenings, alkohol- och drogtester, åtgärdsprogram samt stödinsatser till många kommuner och företag med stor framgång.
Med oss som partner kan beställaren räkna med att få bästa möjliga kvalitet och kompetens tillsammans med bästa möjliga pris - det är vår paroll. Svenska Drogtester AB erbjuder också en universell prisgaranti där vi matchar alla konkurrenters priser.

Hos oss är relationen alltid i fokus när det gäller relationen till vår beställare men också relationen till individen som ska testas - förståelse, ärlighet och proaktivitet är ledord för hur vi ser på vårt, ofta, komplexa uppdrag. Vi tar vårt ansvar på största allvar och hanterar varje enskilt testtillfälle, test och varje enskild individ med samma strävan om kvalitet, diskretion och likvärdighet. Vi sätter stort värde och stolthet i vår insats att ta en, för många människor, potentiellt kränkande och intrusiv situation och vända denna till en värdig och bekväm upplevelse samtidigt som vi tillhandahåller pålitlig och relevant information till vår uppdragsgivare.

I vår personalstyrka finner ni socionomer, arbetsterapeuter , läkare/sjuksköterskor, behandlingspedagoger, laboratorietekniker och beteendevetare.

Frequently Asked Question

Kan man manipulera ett drogtest?

 • Om du verkligen vill så kan du manipulera alla drogtester. Man skall dock veta att det är svårt och med duktiga och erfarna testare så blir det ännu svårare. Vi vet dock att det sker och det lättaste att manipulera är planerade drogtester. Med slumpmässiga drogtester vet du inte när du blir uttagen till test eller vilken dag vi kommer. Detta gör att om du vill försöka manipulera ett slumpmässigt oannonserat drogtest måste du vara förberedd varje dag på jobbet.

Varför använda slumpmässiga drogtester?

 • Ett oannonserat slumpmässigt drogtest är mycket effektivt i förebyggande syfte. Det är också ett utmärkt komplement till utbildning och information runt företagets synsätt och drogpolicy. Slumpmässiga drogtester håller drogpolicyn levande över tid och bidrar till att hjälpa medarbetare som har hamnat i ett missbruk.

Behöver vi ha drogtester inskrivna i vår alkohol- och drogpolicy?

 • Ja, det är självklart att man skriver in vad man skall genomföra i sin policy.

Hur många skall man slumpmässigt drogtesta på ett år?

 • Ett rimligt antal är ca 25 % av personalstyrkan för att nå ett adekvat antal personer och bra effekt. Detta är dock något som man kommer överens om gemensamt. Vissa företag vill testa alla, andra färre. De flesta av våra kunder testar hela personalstyrkan men vissa är styrda av regler för hur många man skall testa.

Hur många positiva drogtest hittar ni?

 • Summan i branschen är i stort sett konstant år efter år och den ligger någonstans mellan 1-2 % verifierat positiva drogtester årligen.

Hur testar ni för alkohol?

 • Vi använder oss av samma avancerade bränslecellstyrda utandningsutrustning som polisen använder. Vi kalibrerar utandningsenheterna med täta intervall för att vara säkra på vår utrustning.

Vilka substanser kan ni detektera?

 • Vi kan upptäcka alla substanser med hjälp av vår moderna utrustning, ett omfattande sortiment och specialutbildad personal. Svenska Drogtester har i samarbete med Unilabs möjlighet att utföra verifierade droganalyser för urin och saliv.

Jobbar ni i hela Sverige?

 • Ja, vi åker ut till alla arbetsplatser i hela Sverige och gör alkohol & drogprovtagningar.

Kvalitetsarbete

En säker och effektiv laboratoriediagnostik verksamhet är en avgörande komponent för Svenska drog tester AB. Vi arbetar därför med internationellt etablerade kvalitetsverktyg som möjliggör struktur, uppföljning och utveckling av ett högkvalitativt kliniskt laboratorium samt screening. Verksamheten omfattas av en rad kvalitetsstandarder.

Kvalitetspolicy

Vår policy är att tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster inom drog screening och kontrollverksamhet med optimal kvalitet, kompetens och servicegrad som ett effektivt stöd till öppenvården, kommuner samt övriga kunder. Målet för kvalitetsledningssystemet är att förverkliga Svenska drog tester ABs kvalitetspolicy.

Detta uppnås genom:

 • Att vi åtar oss att följa de kvalitetskrav, som ställs på oss av tillsynsmyndigheter och uppdragsgivare samt krav från lagar.
 • Det åligger varje enskild befattningshavare att sätta sig in i kvalitetsledningssystemet samt att följa och tillämpa detta. All personal har tillgång till all dokumentation som beskriver kvalitetsledningssystemet och alla relevanta metoder och procedurer.
 • Att upprätthålla optimal diagnostisk kvalitet med hjälp av spårbar kalibrering och kontinuerlig uppföljning samt deltagande i nationella och internationella kvalitetskontrollprogram.
 • Att kontinuerligt utvärdera, samt vid behov revidera de diagnostiska rutinerna, så att en adekvat specificitet och sensitivitet upprätthålls.
 • Att kontinuerligt utvärdera, samt vid behov revidera framställningsprocedurer av egentillverkade produkter, för att säkerställa att bästa möjliga kvalité.
 • Att kontinuerligt kompetensutveckla personalen.
 • Att följa den vetenskapliga utvecklingen.
 • Att upprätthålla en god serviceanda hos varje medarbetare i umgänget med uppdragsgivarna.
 • Att vi har rutiner för hantering av avvikelser och klagomål utan onödigt dröjsmål.
 • Att kontrollorganet och all intern och extern personal i dess tjänst, ska utföra sitt arbete opartiskt.

Kvalitet ska ständigt utvecklas och förbättras. Verksamheten ska uppfylla kundens behov och vara ett kostnads- och resurseffektivt stöd till kunden. Ledningen beslutar om policys, mål och resurser samt utvärderar ledningssystemet. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar med verktygen:

 • Strukturerad avvikelsehantering
 • Intern kontroll
 • Revision
 • Risk- och konsekvensanalys

Alla anställda ska tillämpa policys och rutiner i det dagliga arbetet. Ansvaret för att det enskilda arbetet bedrivs patientsäkert och med optimal kvalitet ligger hos varje medarbetare.

Kvalitetssäkring

Produkterna som Svenska drog tester AB handlar är ISO9001, ISO13485 och MHRA certifierade.
Kvalitetsarbetet kring produkterna följs upp kontinuerlig. Då vi får en leverans av produkter skickas slumpmässigt valda produkter till vårt laboratorium för att bekräfta tillförlitligheten och kvalitén på produkterna.

Kontakt

Svenska Drogtester AB
Gjutargatan 38
781 70 Borlänge

Vi Stödjer